Servisní podmínky A MOBIL – mobilní telefony s.r.o.

1) Obecné servisní podmínky

Prodávající poskytne kupujícímu servisní službu po předešlé dohodě. Servisní podmínky a jejich plné znění jsou k nalezení na internetových stránkách prodávajícího www.amobil.cz nebo v kamenné prodejně.

Servisní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo mezi kupujícím a prodávajícím, uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2) GDPR

Se všemi osobními údaji fyzických osob je nakládáno v souladu s právními předpisy, především podle ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Podrobnosti najdete na https://www.amobil.cz/content/23-gdpr-ochrana-osobnich-udaju

3) Nevyzvednuté opravy

Zákazník svým podpisem souhlasí, že v případě upozornění na ukončenou opravu, je povinen si zakázku vyzvednout nejpozději do 10 dnů, popřípadě se domluvit na prodloužení termínu, v opačném případě může být zákazníkovi účtováno skladné ve výši 25 Kč s DPH/den.

Stane-li se, že si zákazník nevyzvedne přístroj svěřený zhotoviteli k opravě do 30 dnů od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí, zhotovitel provede likvidaci přístroje bez nároku zákazníka na náhradu škody.

4) Skryté poškození

Zákazník bere na vědomí, že servis nebude odpovědný na závady způsobené zejména mechanickým poškozením či zásahem zákazníka, nevhodným užitím, poškození vniknutím vlhkosti či kapaliny, užitím nekompatibilního či nevhodného softwaru anebo hardwaru nebo závady způsobené neodbornou instalací.

5) Servisní poplatek

Servisní poplatek „diagnostika zařízení“ je 300,- Kč. Tato cena bude objednateli, který si produkt vyžádal, účtována i v případě následného odmítnutí realizace zakázky, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem odborně i časově náročné práce servisního technika.

6) Ceny

ceny jsou smluvní, individuální a vztahují se na konkrétní stav aparátu, konečná cena je určena předem a nebo odsouhlasením cenového návrhu.

7) Vyzvednutí

Dokončená zakázka bude zákazníkovi vydána na základě předložení tohoto listinného dokladu anebo dokladu totožnosti (OP). V případě, že bude zakázku vyzvedávat pověřená osoba, je nutné předložit kód, který bude k zakázce přidělen.

8) zrušení sjednané opravy zákazníkem

Bude účtován storno poplatek 500Kč + případný objednaný/promontovaný materiál

9) Ostatní

Záruční doba počíná běžet dnem předání zařízení objednateli po realizaci servisního zásahu, případně dnem, kdy byl objednatel povinen si zařízení po realizaci servisního zásahu převzít.

Stav objednávky je možné sledovat na www.amobil.cz , kde zadáte heslo a jméno z papírové opravenky

Smluvní podmínky jsem četl a potvrzuji převzetí řádně opraveného přístroje. Tento opravní list slouží jako záruční list na opravu a na vyměněné díly. Pečlivě jej uschovejte.

Platnost od 5/2021