Servisní podmínky A MOBIL – mobilní telefony s.r.o.

Všeobecné podmínky

• Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému firmy A
MOBIL – mobilní telefony s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
• Servis neručí za data uložená v mobilním telefonu.
• Zákazník je povinen odstranit z přístroje veškeré doplňky, které nejsou výbavou přístroje při
koupi, v případě, že tak neučiní neneseme za jejich poškození zodpovědnost (ochranná skla,
lepené komponenty, pouzdra apod. Dále předává přístroj bez bezpečnostního kódu, nebo jiného
zabezpečení, případně jej sdělí, v opačném případě bude oprava odmítnuta z důvodu nemožnosti
přístroj odzkoušet! Při zjištění zabezpečení a nemožnosti opravy, bude účtován servisní
poplatek 500Kč.
• Doba opravy bude dohodnuta při přijímání zakázky do servisu .(zpravidla 30 dnů)
• Zákazník souhlasí v případě nedostatku náhradních dílů s prodloužením předpokládaného termínu
opravy. (o tom bude informován ) Záruční jsou řešeny dle NOZ tedy maximálně do 30 dnů,
nedohodne li se jinak.
• Diagnostika závady bude účtována 300,- Kč vč. DPH (nejedná se u záručních oprav), pokud
zákazník z jakéhokoli důvodu nesouhlasí s opravou nebo rozhodnutím servisního střediska.
• V případě, že uvedená závada byla zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje, náklady na
vyčištění nese zákazník.
• Pokud zákazník z jakéhokoliv důvodu odstoupí od předem dohodnuté opravy, zaplatí storno
poplatek ve výši 500,- Kč vč. DPH
1. Maximální cena opravy je dohodnuta písemně v opravence a její navýšení lze domluvit a schválit
se zákazníkem v elektronické formě přes opravenku na webu www.amobil.cz , nebo osobně na
prodejně. Ceny jsou smluvní a individuální a nelze jejich cenu zpětně rozporovat.
• Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude
brán zřetel.
V případě shledání závady na výrobku je zákazník povinen reklamaci uplatnit bez prodlení,
z důvodu většího poškození, které by se jinak nestalo a tedy nelze jej přičíst na vrub vady
výrobku! Při dalším používání se zákazník vystavuje riziku neuznání reklamace z důvodu většího
poškození užíváním v rozporu s podmínkami servisu.
• Servis odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány při převzetí opravy a domluveny s
přijímacím technikem, nebudou li tomu bránit objektivní příčiny. Tyto budou v protokolu vypsány
a zákazník s nimi bude seznámen. (převážně skryté vady, které nešlo předpokládat ani předem
zjistit)
• Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 24 měsíců od okamžiku převzetí
zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku.
• Oprava přístroje bude řešena s nejlepším svědomím a vždy ke spokojenosti zákazníka, budou
použity domluvené díly jak originální tak i OEM, které jsou určeny pro daný výrobek. OEM
Dílem se rozumí díl, který je náhradou za originální díl od jiného výrobce.
• Svým podpisem zákazník souhlasí v případě upozornění na ukončenou opravu, že když si
zakázku nevyzvedne do 10 dnů a nebo se nedomluví na jiném termínu, může být účtováno skladné
ve výši 25 Kč s DPH/den. V případě že opravu nevyzvedne do 30ti dnů po ukončení může být
přístroj ekologicky zlikvidován, prodán na vyrovnání dluhu za opravu a skladné!!!!
• Převzetí a vydání věci v opravě je vždy řešeno písemně a formou protokolu opravenky, ta slouží

jako doklad k případným reklamací apod. Přístroj bude vydán na základě tohoto dokladu a
uhrazení částky za opravu. V případě ztráty bude požadována identifikace zákazníka dokladem
totožnosti.

Podmínky jsou platné od 1.1.2016