Servisní podmínky A MOBIL – mobilní telefony s.r.o.

Všeobecné podmínky

 

•      Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému firmy A MOBIL – mobilní telefony s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

•      Servis neručí za data uložená v mobilním telefonu.

•      Zákazník je povinen odstranit z přístroje veškeré doplňky, které nejsou výbavou přístroje při koupi, v případě, že tak neučiní neneseme za jejich poškození zodpovědnost (ochranná skla, lepené komponenty, pouzdra apod. Dále předává přístroj bez bezpečnostního kódu, nebo jiného zabezpečení, případně jej sdělí, v opačném případě bude oprava odmítnuta z důvodu nemožnosti přístroj odzkoušet! Při zjištění zabezpečení a nemožnosti opravy, bude účtován servisní poplatek 500Kč.

•      Doba opravy bude dohodnuta při přijímání zakázky do servisu .(zpravidla 30 dnů)

•      Zákazník souhlasí v případě nedostatku náhradních dílů s prodloužením předpokládaného termínu opravy. (o tom bude informován ) Záruční jsou řešeny dle NOZ tedy maximálně do 30 dnů, nedohodne li se jinak.

•      Diagnostika závady bude (může být) účtována 300,- Kč vč. DPH (nejedná se u záručních oprav), pokud zákazník z jakéhokoli důvodu nesouhlasí s opravou nebo rozhodnutím servisního střediska.

•      V případě, že uvedená závada byla zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje, náklady na vyčištění nese zákazník.

•      Pokud zákazník z jakéhokoliv důvodu odstoupí od předem dohodnuté opravy, zaplatí storno poplatek  ve výši  až 500,- Kč vč. DPH

Maximální cena opravy je dohodnuta písemně v opravence a její navýšení lze domluvit a schválit se zákazníkem v elektronické formě přes opravenku na webu www.amobil.cz , nebo osobně na prodejně. Ceny jsou smluvní a individuální a nelze jejich cenu zpětně rozporovat.

 

•      Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

•      V případě shledání závady na výrobku je zákazník povinen reklamaci uplatnit bez prodlení, z důvodu většího poškození, které by se jinak nestalo a tedy nelze jej přičíst na vrub vady výrobku! Při dalším používání se zákazník vystavuje riziku neuznání reklamace z důvodu většího poškození užíváním v rozporu s podmínkami servisu.

 

•      Servis odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány při převzetí opravy a domluveny s přijímacím technikem, nebudou li tomu bránit objektivní příčiny. Tyto budou v protokolu vypsány a zákazník s nimi bude seznámen.

•      Na opravu poskytuje servis záruku od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu  Občanského zákoníku.

•      Oprava přístroje bude řešena s nejlepším svědomím a vždy ke spokojenosti zákazníka, budou použity domluvené díly jak originální tak i OEM, které jsou  určeny pro daný výrobek. OEM Dílem se rozumí díl, který je náhradou za originální díl od jiného výrobce.

 

•      Svým podpisem zákazník souhlasí v případě upozornění na ukončenou opravu, že když si zakázku nevyzvedne do 10 dnů a nebo se nedomluví na jiném termínu, může být účtováno skladné ve výši 25 Kč s DPH/den. V případě že opravu nevyzvedne do 30ti dnů po ukončení může být přístroj ekologicky zlikvidován, prodán na vyrovnání dluhu za opravu a skladné!!!!  

•      Převzetí a vydání věci v opravě je vždy řešeno písemně a formou protokolu opravenky, ta slouží jako doklad k případným reklamací apod. Přístroj bude vydán na základě tohoto dokladu a uhrazení částky za opravu. V případě ztráty bude požadována identifikace zákazníka dokladem totožnosti.

Podmínky jsou platné od 1.1.2015